Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018 
21/05/2018 
 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

Ngày 03 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1755/KH-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018 với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018”; theo đó, mục đích và yêu cầu của kế hoạch là  phát huy truyền thống liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao qua các năm, tạo động lực cho cán bộ, công chức và người lao động cùng với Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2018; tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong tỉnh tích cực thu, nộp kịp thời các khoản thu thuế, phí và lệ phí vào ngân sách Nhà nước; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách phát động nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cán bộ, công chức toàn ngành thuế, các tổ chức, cá nhân nộp thuế và Nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện tốt công tác thu, nộp ngân sách năm 2018, tạo sự đồng thuận cao, ý chí quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và hướng dẫn tổ chức bình xét khen thưởng đúng theo quy định, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Đính kèm: KHUB1755_signed.pdf

Thái Hùng, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website