Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
UBND tỉnh ban hành hướng dẫn, đánh giá tiêu chí 9.2 của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới 
12/11/2019 
 

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc hướng dẫn, đánh giá tiêu chí 9.2 của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định);

Quyết định đã quy định cụ thể các tiêu chí đánh giá về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện để cụ thể hóa tiêu chí 9.2 của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, là một trong những cơ sở để đánh giá, công nhận huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 
Đính kèm: QDCT 1738_signed.pdf

Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website