Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
UBND tỉnh ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận 
26/09/2017 
 

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

Quyết định gồm 08 Chương và 33 Điều; trong đó quy định về bầu cử, tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách; tiêu chuẩn và nhiệm vụ của công chức cấp xã; tuyển dụng công chức; điều động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã; tuyển dụng, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; khen thưởng, kỷ luật; chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

      Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/9/2017 và thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 và Quyết định số 85/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm: 89-QD bau cu-tuyen dung CBCC cap xa.pdf
Minh Khiết – Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website