Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” 
13/06/2018 
 

         Thực hiện Công văn số 664/TTg-KGVX ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy”;

         Ngày 07 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2353/KH-UBND triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu thực hiện được xác định cụ thể như sau:

1. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày thế giới phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và nhận thức của nhân dân về tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp; làm tốt công tác cai nghiện.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Thàng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) đảm bảo sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.  

        Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018. Đồng thời, UBND tỉnh giao Công an tỉnh mở đợt cao điểm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (Thời gian triển khai từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018) và chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Đính kèm: KH-2353-UB.pdf
Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Liên kết website