Thanh tra
Thanh tra
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 
01/04/2020 
 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ định hướng, chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Tỉnh ủy.

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 978/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Kế hoạch số 5238/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập khi được ban hành và có hiệu lực; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng là căn cứ để các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng; khắc phục những hạn chế, yếu kém, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị phải khả thi, mang tính thực tế, tránh hình thức, đảm bảo tính đồng bộ. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền.

- Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; minh bạch tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; thực hiện tốt việc công khai các quy trình, thủ tục, chế độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý và thực thi công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

         UBND tỉnh đã đề ra các nội dung thực hiện cụ thể và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đến Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai thực hiện nghiêm theo Nghị định kiểm soát tài sản, thu nhập khi được ban hành và có hiệu lực./.
Đính kèm: KH PCTN 2020 cua UBND tinh.pdf
Thanh Khiết-Phòng Thanh tra 
Liên kết website