Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
17/08/2018 
 

Thực hiện Quy định số 22-QĐi/TU ngày 10/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Quy định số 22-QĐi/TU) về tiếp nhận, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Ngày 10/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 3419/UBND-NC triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐi/TU;

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội đặc thù; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các nội dung của Quy định số 22-QĐi/TU thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp (trong đó, cần lưu ý lồng ghép thực hiện vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, cơ quan).

- Tăng cường rà soát, tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (đặc biệt là thông tin phản ánh có nội dung thuộc các nhóm có hành vi vi phạm theo khoản 3 Điều 3 Quy định số 22-QĐi/TU).

         - Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01/6 và ngày 01/12 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.
Đính kèm: Van ban so 3419 cua UBND tinh.pdf
Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website