Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
UBND tỉnh Ninh Thuận phát động phòng trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 
20/03/2019 
 

Ngày 08/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 837/KH-UBND phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2019 (Kế hoạch).

Theo đó mục đích phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 nhằm:

- Phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2019, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Kế hoạch xác định phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2019 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

       Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả./.
Đính kèm: UBND TINH- KH.837.pdf
Đăng Nhật, Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(15/09)
(11/09)
(02/09)
(02/09)
(02/09)
(26/08)
(10/08)
(08/08)
(08/08)
(08/08)

Liên kết website