Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn- khu phố 
10/05/2018 
 

Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/022015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn- khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

Quyết định gồm 03 Điều; trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 1 như sau:

“a) Đối với cấp xã:

- Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

+ Cấp Xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 mức lương cơ sở;

+ Cấp Xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 mức lương cơ sở;

+ Cấp Xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 mức lương cơ sở.

- Ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố để hỗ trợ hàng tháng cho các xã thực hiện chi trả phụ cấp việc bố trí bổ sung 01 Phó trưởng Công an xã và 01 Công an viên thường trực nhằm đảm bảo số lượng theo quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” giai đoạn 2014-2020; cụ thể như sau:

+ Quỹ phụ cấp: 2,0 mức lương cơ sở/xã;

+ Bảo hiểm y tế: 3% mức lương cơ sở/chức danh/xã .”

2. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 1 như sau:

“a) Phụ cấp hàng tháng và 3% bảo hiểm y tế:

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cân đối trên tổng quỹ khoán và các chức danh để chi trả đảm bảo công khai, công bằng và tương quan giữa các vị trí việc làm. Riêng đối với chức danh Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực bảo đảm tối thiểu không thấp hơn 1,0 mức lương cơ sở”.

3. Bãi bỏ Điểm c Khoản 4 Điều 1.

4. Sửa đổi Khoản 5 Điều 1 như sau:

“5. Nguồn kinh phí

        a) Phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn-khu phố được chi trả từ nguồn quỹ khoán phụ cấp của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

        b) Việc chi trả phụ cấp tăng thêm được tính từ nguồn quỹ khoán phụ cấp của ngân sách Trung ương; mức khoán chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.”

          Quyết định có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 08/4/2018./.
Đính kèm: QDUB27.2018 (sua doi QD so 12).pdf
Trần Đức Lực – Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website