Tin trong ngành
Tin trong ngành
UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
11/06/2015 
 
       Thực hiện Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 15/4/2015 của Văn phòng Chính phủ kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2014.
       Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, ý nghĩa và thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh niên theo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận tổ chức các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất; triển khai các chương trình dự án hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập nghiệp; phát huy tốt hơn vai trò xung kích, tình nguyện, vượt khó, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. Tổ chức gặp mặt, giao lưu với đoàn viên, thanh niên tại đơn vị nhằm tạo điều kiện để thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm của thể hệ trẻ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên.
     Đề nghị Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tuyên truyền; quán triệt sâu, rộng trong đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với những chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật cho phù hợp. Tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Đính kèm: 2228 UBND VX.pdf
Thu Hiền, Sở Nội vụ 
Liên kết website