Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm Lưu trữ lịch sử chỉnh lý tài liệu Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh 
08/11/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2012-2019”; theo đó, từ ngày 02 tháng 7 năm 2018 đến ngày 20 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Thuận thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, với kết quả sau:

Tổng số tài liệu chỉnh lý gồm 11 mét giá tài liệu thô thuộc lĩnh vực: Tổng hợp, Văn phòng-Thống kê, Công an, Quân sự, Tư pháp-Hộ tịch, Địa chính-Xây dựng, Tài chính-Kế toán, Văn hóa-Xã hội của Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh. Tài liệu đã được chỉnh lý giữ lại để đưa vào bảo quản và sử dụng gồm 662 hồ sơ (54 hộp), cụ thể:

- Tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn: 355 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 70 năm: 105 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 50 năm: 115 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 20 năm: 87 hồ sơ.

Ngoài ra, tài liệu hết thời hạn, trùng thừa, bản nháp, bản photocopy,… loại ra để tiêu hủy: 10 cặp ba dây.

Tài liệu sau khi chỉnh lý sắp xếp lên giá, kệ và được lưu giữ, bảo quản, phục vụ việc khai thác sử dụng tài liệu theo quy định, có hiệu quả.

Description: C:\Users\LOAN\Desktop\IMG_20181106_113119.jpg

Viên chức, nhân viên Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện đưa hồ sơ đã chỉnh lý vào hộp tại UBND phường Đô Vinh

Chi Hiền, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website