Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh 
19/02/2021 
 

Ngày 14 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (Kế hoạch); theo đó, mục tiêu, yêu cầu được xác định:

- Mục tiêu: Tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp min phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

- Yêu cầu:

+ Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 5224/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

+ Bảo đảm lộ trình và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các kế hoạch, chương trình, đề án về người khuyết tật;

+ Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính;

+ Việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác.
  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và xã hội, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: 719 KHUB.pdf

Phong Lan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website