Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu 
26/01/2015 
 
Ngày 22/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 333/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 18/2014/TT-BNV và trình tự, thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong do cấp tỉnh, cấp huyện thành lập, quản lý và sử dụng.
Xem thông tin chi tiết: 333 UBND VX 2.pdf
 
Tin đã đưa
(30/10)
(10/10)
(03/03)
(03/03)
(27/01)
(13/11)
(14/10)
(22/08)
(08/07)
(07/05)

Liên kết website