Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ 
18/01/2021 
 

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

          - Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ (Nghị định) gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện của các cấp, các ngành.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ sở giam giữ, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; phương tiện phục vụ công tác quản lý giam giữ phạm nhân.

- Các cơ sở giam giữ phải thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho phạm nhân theo quy định của pháp luật; xóa bỏ tư tưởng, thái độ kỳ thị, định kiến đối với phạm nhân. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa, động viên, khuyến khích phạm nhân ăn năn, hối cải, tích cực thi đua lao động, học tập, thực hiện nếp sống văn hóa, tu dưỡng, rèn luyện tiến bộ, cố gắng học tập, cải tạo, chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ để sớm được trở về đoàn tụ, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội góp phần bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương.

- Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất (nếu có) tổng hợp tình hình, kết quả- báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Đính kèm: 169 KHUB.pdf
Phong Lan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website