Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
17/03/2020 
 

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 586/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với mục đích:

- Giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh nắm được nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cơ quan, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 209-KH/TU của Tỉnh ủy./.
Đính kèm: KHUB586_signed.pdf
Thu Hiền- Phòng QLNS 
Liên kết website