Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” 
10/07/2019 
 

Ngày 17/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2514/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch) với mục đích quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về Cộng đồng ASEAN, tập trung vào chất lượng và kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các yêu cầu hội nhập ASEAN; xác định các nội dung và nhiệm vụ được giao của Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu theo Đề án;

Theo đó, tại Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn năm 2019 - 2025:

- 100% công chức được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN; 80% công chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ các nước ASEAN.

- Nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập ASEAN.

- Bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN.

         Để thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, trong Kế hoạch đã đề ra 09 nhóm giải pháp và giao trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện./.
Đính kèm: KHUB2514_signed.pdf
Văn Hòa, P.QLNS 
Liên kết website