Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” 
15/03/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I)”. Ngày 11/3/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dận tộc thiểu số” (Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 700/KH-BCĐ triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu được xác định:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020”;

- Tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật; tuyên truyền, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ và xây dựng mô hình điểm, duy trì hoạt động của các mô hình điểm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thưc hiện Kế hoạch.

      Ban Chỉ đạo giao các Sở, ngành liên quan và đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp lồng ghép các hoạt động liên quan góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch./.
Đính kèm: KHUB700.pdf
Trần Đức Lực, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website