Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
25/02/2021 
 

Ngày 23/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định: 

- Bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện. Trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em.

- Quán triệt, triển khai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2021-2030.

- Các giải pháp thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em phải sát với tình hình thực tế và nguồn lực của địa phương. Các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 04 mục tiêu, 07 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: kiểm tra, thanh tra liên ngành và chuyên đề về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về công tác trẻ em theo quy định./.
Đính kèm: 861 KHUB.pdf

Ánh Sương, Thanh tra Sở 
Liên kết website