Tôn giáo
Tôn giáo
Triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam 
24/09/2021 
 

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025;

Ngày 03/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch  đô 4654/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó, mục tiêu và yêu cầu được xác định:

- Mục tiêu: Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình văn hóa có giá trị tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận vì sự phát triển chung, bền vững của đất nước.

- Yêu cầu: Công tác bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả, hài hoà giữa các khu vực, địa phương và văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

  Ngoài ra, UBND tỉnh quy định về đối tượng, phạm vi, thời gian; nội dung, giải pháp cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá về tính chính xác, cấp thiết, lựa chọn các di sản cần đầu tư bảo tồn, di tích ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo thuộc phạm vi thực hiện của Kế hoạch, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định tổ chức thực hiện và theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: KH-4654-UBND.pdf
Tấn Thuyên, Phòng Tôn giáo 
Liên kết website