Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Triển khai thử nghiệm Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực tuyến của Bộ Nội vụ 
15/10/2018 
 
Nội dung: 3148 QLNS.signed.pdf
 
Liên kết website