Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2021 
25/02/2021 
 

Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam; ngày 24/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 885/KH-UBND Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định: 

- Mục đích:

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

+ Nâng cao trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Yêu cầu:

+ Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2021 phải thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm nhằm đạt mục tiêu chung.

+ Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã với nhiều nội dung, hoạt động ý nghĩa nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

+ Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng cần tính đến diễn biến của dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động kinh doanh, đồng thời, bảo đảm an toàn sức khỏe cho những người tham gia, xây dựng và phát triển các thói quen, kỹ năng tiêu dùng phù hợp với tình trạng bình thường mới.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch; tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: 885 KHUB.pdf
Ánh Sương, Thanh tra Sở 
Liên kết website