Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Tổ chức Hội nghị “Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay” 
09/10/2018 
 

Thực hiện Chương trình hành động số 282-CTHĐ/TU ngày 16/9/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; ngày 03/10/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4248/KH-UBND tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay” (Kế hoạch), với mục đích và yêu cầu như sau:

1. Mục đích:

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh hướng tới thực hiện thành công Chương trình hành động số 282-CTHĐ/TU ngày 16/9/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 5755/KH-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị thứ lần 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, nhận thức sâu sắc về chủ trương thực hiện xây dựng lối sống, phong cách văn hóa của người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay” phù hợp với điều kiện tình hình thực hiện của địa phương; đảm bảo hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.

       Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo và dự thảo Kế hoạch “Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa con người Ninh Thuận”; chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức Hội nghị chuyên đề đảm bảo hiệu quả; hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện nội dung nêu tại Kế hoạch và báo cáo kết quả đúng quy định./.
Đính kèm: 4248 KH UBND_signed.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Thanh tra  
Liên kết website