Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Tỉnh ủy quán triệt các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
08/02/2021 
 

Ngày 04/02/2021, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

Các đại biểu được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (bầu cử) gồm: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử; Hướng dẫn số 36/HD-BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự và Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tổ chức thực hiện Chị thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bố số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CPĐCTUBWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Kế hoạch số 80/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện công tác bầu cử; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia và Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử về triển khai công tác bầu cử và các văn bản có liên quan.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa các văn bản nêu trên. Trong đó, đặc biệt tập trung công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ, tập trung, thống nhất. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dự báo tình hình để kịp thời định hướng công tác tư tưởng. Xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử. Đồng thời, việc triển khai công tác bầu cử rất khẩn trương, diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán và diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện công tác bầu cử bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

(Một số nội dung sưu tầm từ Trang thông tin điện tử báo Ninh Thuận)
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website