Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh 
24/06/2018 
 

Thời gian qua, công tác phòng, chống hạn được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Ninh Thuận chủ động, tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp phòng, chống hạn nên bước đầu đã hạn chế những thiệt hại do hạn hán gây ra. Dự báo thời gian tới, khả năng nắng hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục xảy ra ở diện rộng hơn-ngày 18 tháng 6 năm 2018, Tỉnh uỷ Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị).

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cần xác định nhiệm vụ phòng, chống hạn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu với tinh thần chủ động, khẩn trương, huy động cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:

1. Tập trung thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống hạn và cháy rừng trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống hạn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động dự trữ, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, giữ gìn vệ sinh nguồn nước.

2. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Chỉ thị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống hạn trên địa bàn. Đồng thời, duy trì chế độ giao ban định kỳ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại.

3. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, chủ động tham gia hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống hạn; phòng, chống cháy rừng và tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở những địa bàn xảy ra hạn hán.

Ngoài ra, Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống hạn với mục tiêu cao nhất: “không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt; không để đàn gia súc, gia cầm thiếu nước uống và phát sinh dịch bệnh; quyết liệt chuyển đổi cây trồng tiết kiệm nước theo hướng ổn định, bền vững”.

       Chỉ thị được quán triệt đến các chi bộ và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân./.
Đính kèm: ChiThi-51-TinhUy.pdf
Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Liên kết website