Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 
11/01/2018 
 

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Nghị định);

Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của các chức danh thuộc Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

 Ở cấp huyện, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 25 m2/người đối với chức danh Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện, các chức danh tương đương và chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 - 0,9; diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 15 m2/người đối với Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, các chức danh tương đương và chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 - dưới 0,7.

Diện tích tối đa cho một chỗ làm việc đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện, các chức danh tương đương và chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,6 là 12 m2/người; chuyên viên và chức danh tương đương là 10 m2/người; cá nhân ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trực tiếp làm việc theo quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp là 7 m2/người.

Ở cấp xã, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 15 m2/người với chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các chức danh tương đương. Đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh tương đương, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 12 m2/người; cán bộ, công chức cấp xã là 10 m2/người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 5 m2/người.

         Việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại Nghị định này dùng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; đồng thời quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp./.
Đính kèm: 152.signed.pdf
Ngọc Thành, Phòng TCCCVC 
Liên kết website