Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 
07/01/2021 
 

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 (Quyết định); theo đó, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được quy định:

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định quy định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

- Đối tượng áp dụng:

+ Các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quyết định.

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ các tiêu chí quy định tại Quyết định này, chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 gửi Ủy ban Dân tộc;

- Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu có liên quan trong quá trình kiểm tra, rà soát xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Quyết định;

- Cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định;

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021./.
Đính kèm: 39 QDTTG.pdf
Trần Đức Lực- Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website