Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 
27/03/2020 
 

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm (2016-2020); Ngày 02/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 599/UBND-VXNV về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

- Tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm 2020 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động năm thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định, pháp luật về thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ.

      - Thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.
Đính kèm: 559.pdf
Trương Văn Phong, Phòng QLNS 
Liên kết website