Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với công tác dân vận chính quyền trong giai đoạn hiện nay 
15/07/2020 
 

Kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta luôn quan tâm, ban hành nhiều nghị quyết cụ thể hóa chủ trương, đường lối đối với công tác dân vận; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân vận, góp phần giữ gìn, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về công tác dân vận của chính quyền nhằm đạt được mục tiêu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới- công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cần không ngừng đổi mới, đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả và tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, Quyết định số 290-QĐ/TW, Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, Kết luận số 114-KL/TW, Kết luận số 120-KL/TW, Chỉ thị số 16/CT-TTg nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức trong mối quan hệ với Nhân dân.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

3. Tiếp tục thể chế cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

4. Thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính nhà nước. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

5. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc xã hội nổi cộm, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, tiềm ẩn vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua tiếp dân, đối thoại, giải quyết thực chất, có lộ trình giảm dần, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để phát sinh mới, giải quyết ngay từ lúc vụ việc phát sinh tại cơ sở.

6. Phối hợp thường xuyên giữa Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các cấp chính quyền về công tác dân vận.

7. Đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan hành chính nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho đất nước; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động công vụ, cải cách hành chính, trong quan hệ với Nhân dân nhằm cổ vũ tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong thời kỳ mới./.

(Một số nội dung sưu tầm từ Trang tin điện tử của Ban Dân vận Trung ương)
Minh Khiết - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website