Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 
23/04/2020 
 

Để triển khai thực hiện Thông báo số 836-TB/TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 20/4/2020 Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1178/KH-SNV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình mới- với mục đích, yêu cầu:

- Mục đích

+ Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới với tính chất nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp hơn; cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng và phải chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kể cả các tình huống xấu nhất.

+ Đấu tranh và xử lý, tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

+ Phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Yêu cầu

+ Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần được tập trung chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và tất cả công chức, viên chức, người lao động tham gia.

+ Kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh Covid-19; bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng; chủ động, bình tĩnh, xử lý kiên quyết để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh, không để lan rộng- góp phần bảo đảm phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công.

         Ngoài ra, Giám đốc Sở Nội vụ đề ra các nhiệm vụ cụ thể, phân công trực cơ quan trong tất cả các ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật) để xử lý công việc liên quan (cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố hết dịch) và yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Ban Tôn giáo theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 836-TB/TU ngày 16/4/2020, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/4/2020; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các cơ sở tôn giáo và kịp thời tham mưu Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh theo quy định./.
Đính kèm: Ke Hoach- 1178- SNV.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website