Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Thực hiện thống nhất các quy định về hợp đồng, tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
11/01/2018 
 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch và theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

Ngày 03/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 43/UBND-KGVX – chỉ đạo thực hiện việc hợp đồng, tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao biên chế sự nghiệp trong đơn vị hành chính đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012, Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 21/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Hàng năm, các đơn vị sự nghiệp công lập phải tiến hành rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp có ý kiến thống nhất để tiến hành tổ chức tuyển dụng viên chức và phải thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo việc tuyển dụng theo nguyên tắc cạnh tranh đối với tất cả các đối tượng có đủ điều kiện dự tuyển. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu cấp thiết nhưng vì lý do khách quan, không thể kịp thời tuyển dụng viên chức, khi hợp đồng phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển chọn hợp đồng tạm thời trong thời gian chờ tổ chức tuyển dụng.

         - Sở Nội vụ có trách nhiệm tăng cường theo dõi, đôn đốc, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch - chuyên đề hoặc đột xuất việc thực hiện tuyển dụng viên chức, hợp đồng nhân sự theo quy định của pháp luật - đảm bảo công khai, mimh bạch tại các đơn vị sự nghiệp công lập; kịp thời phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp sai phạm và rà soát kết quả đánh giá, xếp loại công tác của cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
Ngọc Thành, Phòng TCCCVC 
Liên kết website