Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích trong lĩnh vực Thanh tra 
08/10/2021 
 

Ngày 07/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

          Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quy định 12 thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại; tố cáo; xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng được thực hiện:

- Giải quyết khiếu nại: 05 thủ tục

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh;

+ Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh;

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện;

+ Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện;

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã.

- Giải quyết tố cáo: 03 thủ tục

+ Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh;

+ Giải quyết tố cáo tại cấp huyện;

+ Giải quyết tố cáo tại cấp xã.

- Xử lý đơn: 03 thủ tục

+ Xử lý đơn tại cấp tỉnh;

+ Xử lý đơn tại cấp huyện;

+ Xử lý đơn tại cấp xã.

- Phòng, chống tham nhũng, 01 thủ tục: Tiếp nhận yêu cầu giải trình (3 cấp).

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/10/2021 và thay thế các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND xã tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QD-1950-cua-CT-UBND-tinh.pdf
Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website