Thanh tra
Thanh tra
Thực hiện thanh tra lĩnh vực công tác ngành nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc 
22/09/2020 
 

Nhằm tăng cường công tác thanh tra công vụ thuộc lĩnh vực công tác ngành nội vụ; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 15/9/2020, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 211/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã; công tác quản lý biên chế; đánh giá, phân loại; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.

Theo đó, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và Đề cương báo cáo thanh tra gửi đến đối tượng được thanh tra để chuẩn bị phối hợp thực hiện; đồng thời, thực hiện thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2020.

        Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Đính kèm: QĐ SNV 211.pdf
Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website