Thanh tra
Thanh tra
Thực hiện thanh tra công tác tổ chức nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 
30/10/2018 
 

Nhằm tăng cường công tác thanh tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 23/10/2018, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 211/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và Đề cương báo cáo thanh tra gửi đến đối tượng được thanh tra để chuẩn bị phối hợp thực hiện; đồng thời, thực hiện thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2018.

        Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Đính kèm: 211 QĐ-SNV.pdf
Nguyễn Kiều Vinh – Phòng Thanh tra 
Liên kết website