Thanh tra
Thanh tra
Thực hiện công tác thanh tra lĩnh vực nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
21/05/2020 
 

Nhằm tăng cường công tác thanh tra công vụ thuộc lĩnh vực nội vụ; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 18/5/2020, Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Quyết định số 95/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác quản lý biên chế công chức; số lượng cấp phó; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; thực hiện chính sách tinh giản biên chế và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở Kế hoạch - Đầu tư và đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và Đề cương báo cáo thanh tra gửi đến đối tượng được thanh tra để chuẩn bị phối hợp thực hiện; đồng thời, thực hiện thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2020.

Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Đính kèm: QĐ 95.pdf

Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website