Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Thực hiện Dự án 513 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2023 
11/03/2021 
 

Ngày 27 tháng 02 năm 2021, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 ban hành Quyết định số 158/QĐ-BCĐ về Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, mục đích và yêu cầu được đề ra:

- Mục đích: Đảm bảo tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo đúng quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Dự án).

- Yêu cầu: Quá trình triển khai phải bảo đảm dân chủ, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm trong thực hiện Dự án.

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 (Ban Chỉ đạo) đề ra 07 nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, Ban Chỉ đạo giao Vụ Chính quyền địa phương thuộc Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: BCD 513.pdf
Hồng Nhung, Phòng TCBM 
Liên kết website