Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” 
01/02/2021 
 

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

+ Người sử dụng internet được trang bị đầy đủ nhận thức và các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin.

- Yêu cầu

+ Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, thông minh và tự động; tận dụng các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng.

+ Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin được thực hiện thường xuyên, tần suất phù hợp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phù hợp; gắn việc tuyên truyền về an toàn thông tin với tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: 417 KHUB.pdf
Đông Xuân, Phòng Thanh tra 
Liên kết website