Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 
10/06/2019 
 

Ngày 30/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 (Kế hoạch);

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã xác định các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

- Từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, nâng cấp trang thiết bị về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, nhất là đối với hạn hán, lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở bờ sông, bờ biển.

- Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện đồng bộ các hoạt động phòng chống thiên tai gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển của các ngành, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Làm cơ sở để tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Kế hoạch đã xác định một số nội dung trọng tâm bao gồm:

- Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực.

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai.

- Lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng.

- Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai.

- Đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai.

- Hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Hoàn thiện Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương gắn với quản lý tổng hợp lưu vực sông phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, chú trọng lực lượng tại cơ sở, cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nội dung của kế hoạch và các chương trình, đề án, dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.

- Bố trí ngân sách hàng năm và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương và kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương.

        - Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch ở các cấp địa phương./.
Đính kèm: QD649-TTg.pdf
Ngọc Tiến – Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website