Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” 
07/12/2017 
 

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới;

Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1898/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng gii vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”; theo đó, Đề án đề ra 05 mục tiêu cụ thể như sau:

- 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới;

- Phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới;

- 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sng, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lưng phù hp với lứa tuổi;

- Ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách;

- 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sng xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

         Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án được giao trên cơ sở Đề án được duyệt; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo việc lồng ghép giới trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tại địa phương; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn về Ủy ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Đính kèm: 1898.signed.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website