Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 
01/06/2018 
 

Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và tương đương; Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Quyết định).

Theo đó, mục đích và nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được xác định như sau:

- Mục đích xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

+ Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở;

+ Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

- Nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

+ Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư;

+ Bảo đảm tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư;

+ Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư;

+ Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới;

+ Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

        Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018./.
Đính kèm: QD so 22.pdf
Trần Đức Lực, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website