Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 
16/03/2018 
 

Ngày 07/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 (Quyết định).

Theo đó, danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo được chia theo 03 nhóm như sau:

- Nhóm 1, gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

- Nhóm 2, gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

- Nhóm 3, gồm 08 huyện thuộc 06 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời là cơ sở để áp dụng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định hiện hành.

Trần Đức Lực- Phòng XDCQ và CTTN 
Liên kết website