Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) 
24/07/2017 
 

Nhằm điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2020; xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Chính phủ. Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1042/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đề ra 06 mục tiêu như sau:

- Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

- Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên.

- Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

- Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế.

- Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

- Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.

         Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn II (2016-2020); xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đoạn II (2016-2020) bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương./.
Đính kèm: 1042-KH thuc hien chien luoc phat trien Thanh nien giai doan II.pdf
Trịnh Lâm Hải – Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website