Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
09/07/2018 
 

Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, chủ trì trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Căn cứ điều kiện ngân sách địa phương, chủ trì trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Hỗ trợ DNNVV.

- Bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung, kế hoạch, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

- Thống nhất, kiện toàn đơn vị đầu mối trên địa bàn trong năm 2018; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hoặc đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn; đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn.

- Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương:

+ Nghiên cứu và thí điểm thành lập hoặc hỗ trợ, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập ít nhất một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp hoặc khu làm việc chung để hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2018 - 2020.

+ Giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Hỗ trợ DNNVV.

          + Tổ chức lựa chọn, triển khai thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia ít nhất một cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các ngành, sản phẩm có thế mạnh của địa phương trong năm 2018.
Đính kèm: 15.signed.pdf
Chí Huyên, Phòng CCHC 
Tin đã đưa
(25/01)
(30/06)
(27/03)
(18/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)
(06/09)
(01/09)
(18/08)

Liên kết website