Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới 
11/07/2018 
 

Ngày 09/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới;

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với đặc thù hoạt động của Hội, với tình hình, yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Đồng thời, giao Bộ Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ theo quy định; tham mưu với Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ và các văn bản liên quan; nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội theo hướng thể chế đầy đủ nội dung tại Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam./.
Đính kèm: CT18.signed.pdf

Ngọc Thành, Phòng TCCCVC 
Liên kết website