Thanh tra
Thanh tra
Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 
19/02/2021 
 

Ngày 29/01/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Quyết định); theo đó, nguyên tắc, mục đích hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Quỹ) được quy định:

- Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

+ Quỹ xét chọn, hỗ trợ tài chính cho các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ công khai, minh bạch và bình đẳng.

+ Quỹ hỗ trợ tài chính đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ.

+ Quỹ hỗ trợ tài chính bảo đảm an toàn vốn điều lệ đối với hoạt động cho vay ưu đãi và bảo lãnh để vay vốn.

- Mục đích hoạt động của Quỹ

+ Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ được khuyến khích chuyển giao quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ.

+ Thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

+ Hỗ trợ ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giải mã công nghệ.

+ Hỗ trợ đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ việc chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

            Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ; hoạt  động hỗ trợ tài chính của Quỹ; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro; chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thông tin báo cáo; giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ.

          Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3/2021 và thay thế Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia./.
Đính kèm: 042021 QD TTg.pdf
Trần Thị Thu - Phòng Thanh tra 
Liên kết website