Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Thông tư số 05/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
16/11/2020 
 

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đó, Thông tư số 05/2020/TT-BNV bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ””.

Thông tư số 05/2020/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2020./.
Đính kèm: TT 5 BNV.pdf

Đức Luận - Ban TĐKT 
Liên kết website