Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Thống nhất thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
07/10/2013 
 
Trần Hải 
Liên kết website