Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ năm 2018 
08/01/2018 
 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Quyết định số 130/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 01/9/2015 của Sở Nội vụ ban hành Quy định Nội quy Tiếp công dân tại Sở Nội vụ.

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 3539 /TB-SNV về lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ năm 2018, theo đó:

- Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; trường hợp lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố (khi có lý do chính đáng) sẽ thay đổi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và sẽ thông báo thời gian cụ thể tại nơi tiếp công dân.

- Thời gian tiếp công dân:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

         - Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở làm việc Sở Nội vụ (26A Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)./.
Đính kèm: 3539 TB.signed.pdf
Nguyễn Kiều Vinh, Thanh tra Sở 
Liên kết website