Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thông báo kết quả thẩm định, đánh giá, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 
08/03/2020 
 

Ngày 02/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Theo đó, đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ngành, địa phương trên các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Trên cơ sở đó, kết quả phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể như sau:

- Kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019: Qua tổng hợp đối với 33 cơ quan, đơn vi, địa phương có 31 đơn vị xếp loại tốt (tăng 10 đơn vị); 02 đơn vị xếp loại khá (giảm 08 đơn vị) và đối với 07 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là năm đầu tiên đưa vào đánh giá nên chưa xếp loại trong năm 2019. Kết quả cụ thể theo các biểu đồ:

Chí Huyên, Phòng TCBM 
Tin đã đưa
(01/06)
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)
(04/11)

Liên kết website