Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 
10/12/2020 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận Thông báo số 3389/TB-ĐHNL-SĐH ngày 09/11/2020 của Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Phân hiệu Ninh Thuận năm 2021;

Sở Nội vụ đăng Thông báo số 3389/TB-ĐHNL-SĐH nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: 3389 DLNL.pdf

Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website