Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
20/05/2021 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các văn bản:

- Công văn số 410/HCQG-SĐH ngày 12/4/2021 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (kèm theo Thông báo số 349/TB-HCQG ngày 30/3/2021 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021);

- Thông báo số 203-TB/HVCTKVII ngày 11/5/2021 của Học viện Chính trị khu vực II về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021;

  Sở Nội vụ đăng toàn bộ các văn bản nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có nhu cầu, cập nhật và tham gia./.
Đính kèm: 203-952.pdf410-264.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website