Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 
20/10/2021 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các văn bản:

- Thông báo số 929/TB-ĐHĐL ngày 04/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức để thi vào các ngành thạc sĩ;

- Thông báo số 854/TB-ĐHĐL ngày 16/9/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 2;

- Thông báo số 855/TB-ĐHĐL ngày 16/9/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt 2;

  Sở Nội vụ đăng toàn bộ các văn bản nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: Kem theo CV.rar
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website